Artikler

Global awards

Global awards listing - Kirk Advokate ApS - Individual White Collar Crime Lawyer of the Year in Denmark

 

European Network

Artiklen beskriver de nye tiltag og samarbejder som Kirk Advokater arbejder målrettet med.
Læs artikel

 

In a time of globalisation

Artiklen beskriver Kirk Advokaters netværk i internation sammenhæng
Læs artikel

 

Den nye selskabslov

Nærværende artikel behandler den nye selskabslov, som trådte i kraft pr. 1. marts 2010.
Læs artikel

 

Fraflytningsbeskatning ved fraflytning til et EU-land (personer)

Nærværende artikel omhandler den danske stats ret til beskatning af aktieavancer, når skatteyderen fraflytter Danmark og bosætter sig I en EU-medlemsstat med henblik på at arbejde eller drive forretning der.
Læs artikel

 

Lokalplaner

Nærværende artikel behandler hvorledes lokalplaner anvendes og hvilken retsvirkning lokalplaner har. 
Læs artikel 

 

Straf i henhold til byggeloven såfremt du bygger om/nyt/til eller river ned uden tilladelse

Efter byggeloven skal du søge om tilladelse til større byggearbejder ved f.eks. om- ny-, eller tilbygninger eller for den sags skyld nedrivning af større bygningsdele, men hvad er egentlig konsekvensen for en boligejer, såfremt han opstarter byggearbejderne uden byggetilladelse?
Læs artikel 
 

Regelsættene AB 92 og ABT 93

Hvad er AB 92 og ABT 93 og hvilken rolle udfylder disse to regelsæt i den danske entrepriseret?
Læs artikel

 

Køb og salg af fast ejendom i Dubai, U.A.E

Nærværende artikel søger at bibringe en overordnet forståelse af, hvordan køb og salg af fast ejendom er reguleret i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og hvilke risici man bør være opmærksom på ved køb og salg af fast ejendom i Dubai.
Læs artikel 

 

Ejerformer på boligområdet (ejerlejlighed, andelslejlighed, anparts-lejlighed m.v.)

Nærværende artikel har til formål at oplyse om nogle af de forskellige ejerformer, som findes på det danske boligmarked, samt orientere om de risici, der kan være forbundet med køb af en bestemt type bolig. 
Læs artikel

 

Forbrugeraftale ved håndværkerarbejde

Artiklen giver på et overordnet plan læseren indblik i den nye forbrugeraftale indgået mellem Forbrugerrådet og størsteparten af brancheorganisationerne i byggesektoren og redegør kort for, hvilke andre standardaftaler som findes på markedet, når private boligejere skal indgå aftaler med håndværkere.

Læs artikel